Verhuur voorwaarden MJ-Event

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte of overeenkomst tussen MJ-Event en de Opdrachtgever waarop MJ-Event deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk separaat wordt afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MJ- Event, voor de uitvoering waarvan door MJ-Event derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of ten dele nietig zijn verklaard of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. MJ-Event en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van het nietige of vernietigde overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien huurder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MJ-Event in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van MJ-Event zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

MJ-Event kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is MJ-Event daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MJ-Event anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht MJ-Event niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

De overeenkomst tussen MJ-Event en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dan dient de Opdrachtgever, MJ-Event derhalve schriftelijk in kennis te stellen. MJ-Event dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

MJ-Event zal de overeenkomst, naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig aan de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

MJ-Event heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden indien de situatie, door MJ-Event te bepalen, dit nodigt acht. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien er door MJ-Event of door MJ-Event ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht, werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is MJ- Event gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het

risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

MJ-Event is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan MJ-Event de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MJ-Event aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MJ-Event worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MJ-Event zijn verstrekt, heeft MJ-Event het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan MJ-Event ter beschikking heeft gesteld. MJ-Event is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MJ-Event is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. MJ-Event zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is MJ- Event gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen MJ-Event bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van MJ- Event op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te annuleren.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan MJ-Event een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht een negatief gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens MJ-Event gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van MJ-Event daardoor direct of indirect is ontstaan.

Indien MJ-Event met de Opdrachtgever een vast honorarium of prijs overeenkomt, dan is MJ-Event niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Indien de prijsstijging, anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij MJ- Event;

Alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van de oorspronkelijke overeenkomst uit te voeren;

indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op MJ-Event rustende verplichting ingevolge de wet;

indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

Bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

MJ-Event is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst MJ-Event ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen

uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van MJ-Event kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is MJ-Event bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van MJ-Event kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MJ-Event op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien MJ-Event de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien MJ-Event tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is MJ-Event gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de Opdrachtgever zijn, uit de overeenkomst voortvloeiende, verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MJ-Event gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MJ-Event, zal MJ-Event in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MJ-Event extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij MJ-Event anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het MJ-Event vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan+wel de order of overeenkomst te annuleren. Zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van MJ-Event op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die zijn verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- en afvoerkosten en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

MJ-Event is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en een rechtshandeling , noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MJ-Event geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MJ-Event niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MJ-Event of van derden daaronder begrepen. MJ-Event heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat MJ-Event zijn verbintenis had moeten nakomen.

MJ-Event kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel MJ-Event ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MJ-Event gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door MJ- Event aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd tenzij schriftelijk anders door MJ-Event aangegeven. MJ-Event is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente

verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

MJ-Event heeft het recht, de door Opdrachtgever gedane betalingen, te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. MJ-Event kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. MJ-Event kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan MJ-Event verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien MJ-Event echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Het door in het kader van de overeenkomst MJ-Event geleverde blijft eigendom van MJ- Event totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met MJ-Event gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Het door MJ-Event geleverde, dat ingevolge artikel 7 lid 1 van deze voorwaarden, onder het eigendomsvoorbehoud valt mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van MJ-Event veilig te stellen. Indien derden beslag leggen

op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om MJ-Event daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan MJ-Event ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is MJ-Event gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens MJ-Event bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Voor het geval MJ-Event zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan MJ-Event en door MJ-Event aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MJ-Event zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

De door MJ-Event te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. MJ-Event kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door MJ-Event verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MJ-Event, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar MJ-Event geen invloed op kan uitoefenen,

daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.

De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan MJ-Event te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan MJ-Event te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat MJ-Event in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient MJ-Event in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij MJ-Event opdracht gegeven heeft.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal MJ-Event de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan. Dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van MJ-Event, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan, dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan MJ-Event te retourneren en de eigendom daarover aan MJ-Event te verschaffen, tenzij MJ-Event anders aangeeft.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van MJ-Event daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten van herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens MJ-Event en de door MJ-Event bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Indien MJ-Event aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

MJ-Event is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MJ-Event is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien MJ-Event aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MJ-Event beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van MJ-Event is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

MJ-Event is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MJ-Event aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan MJ-Event toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. MJ-Event is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MJ-Event of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart MJ-Event voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan MJ-Event toerekenbaar is. Indien MJ-Event uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden MJ-Event zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MJ-Event, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

MJ-Event behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. MJ-Event heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MJ-Event partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van MJ-Event is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft MJ-Event het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met MJ-Event.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 14 Afhalen Losse verhuur

Het gehuurde materiaal kan bij aanvang van de periode, tussen 13:00 en 17:00 uur worden afgehaald. Het huurbedrag dient vooraf te worden voldaan. Een legitimatie dient te worden getoond, paspoort, ID kaart of rijbewijs. Er kan een borgsom worden gevraagd, die vastgelegd wordt door MJ-Event

Artikel 15- Retourneren

Het gehuurde materiaal dient op de dag, na afloop van de huurperiode, tussen 09.00 en 12:00 uur te worden teruggebracht. Kapotte lampen dienen te worden geretourneerd. Na controle door MJ-Event, en in orde bevinding van het materiaal, ontvangt u de borgsom retour. Eventuele schade kan op u worden verhaald en direct worden verrekend met de borgsom.

Artikel 16

 1. De huurprijzen van de apparatuur worden berekend per stuk, per etmaal. Prijzen voor langere termijn zijn op aanvraag beschikbaar.
 2. Er wordt een waarborg gevraagd. (ID kaart/paspoort of rijbewijs) Huursom geschiede contant, bij afgifte van de goederen, tenzij anders overeengekomen in het contract.
 3. Bij het ophalen van de apparatuur is het verplicht dubbele legitimatie te tonen door middel van een (ID kaart/paspoort of rijbewijs) en een geadresseerde brief van bijvoorbeeld nuts bedrijf of belastingdienst.
 4. De teruggave van de apparatuur dient voor het einde van de huurperiode te geschieden, met inachtneming van de in deze verhuurvoorwaarden vermelde tijden. A. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de huurder, tot op de dag van teruggave, een vergoeding schuldig van 100% van het huurtarief, per 24 uur, voor de betrokken apparatuur. Een en ander onverminderd met eisen voor schadevergoeding en/of kosten voor het (laten) terughalen van de apparatuur. B. Na teruggave van de apparatuur en controle (Zie artikel 16.5) volgt retournering van de borgsom.
 5. Bij overschrijding van de huurperiode, glasbreuk van lampen en lenzen, schade aan- of zoekraken van onderdelen, is MJ-Event gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op de huurder te verhalen.
 6. Het is niet toegestaan om gehuurde goederen door te verhuren aan derde(n) zonder schriftelijke toestemming van MJ-Event, tenzij anders overeengekomen met verhuurder.
 7. MJ-Event is niet aansprakelijk voor enige schade aan- of zoekraken van de verhuurde apparatuur in de overeengekomen huurperiode. Deze komt geheel ten laste van de huurder. Huurder is aansprakelijk voor schade aan de apparatuur.
 8. De huurder is gehouden MJ-Event schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen welke derde(n) tegen MJ-Event aanhangig mocht(en) maken, in zake van door gehuurde apparatuur veroorzaakte schade of inbeslagname.
 1. Annulering dient ZSM bekend gemaakt te worden aan MJ-Event. Bij annulering van de te huren apparatuur geldt 3 tot 7 dagen voor het ingaan van de planning ’s date brengen wij 25% van de huursom in rekening. Bij 1 tot 3 dagen voor het ingaan van de planning ‘s date brengen wij 50% van de huursom in rekening. Binnen 24 uur brengen wij 100% in rekening. Na annulering is de huurder voor 100% aansprakelijk voor betaling van ingehuurde apparatuur. Shows/ complete producties annuleren kan niet meer kosteloos binnen 7 dagen voor aanvang show. 100 % van de reeds gemaakte kosten van desbetreffende show worden hiervoor in rekening gebracht. Annulering binnen 4 dagen voor aanvang show is volledige bedrag conform de overeenkomst verschuldigd.
 2. MJ-Event zal, bij het niet naleven van de betalingstermijn, de te leveren apparatuur niet plaatsen, totdat het bedrag alsnog is voldaan. Dit bedrag moet dan binnen 60 minuten zijn voldaan, gebeurt dit niet, dan gaat de apparatuur retour naar de opslag. De verplichting tot betaling blijft echter bestaan. De apparatuur wordt niet meer geleverd.
 3. De betaling voor Shows, complete verzorging, dienen 4 dagen voor aanvang te zijn bijgeschreven op onze rekening tenzij anders is overeengekomen met MJ-Event.
 4. Lampen risico: doorgebrande lampen worden, indien bij de verhuurder ingeleverd, niet in rekening gebracht. Voor niet ingeleverde lampen zullen vervangingskosten aan de huurder in rekening worden gebracht.
 5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade(s), van welke aard dan ook, die door huurder, diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele schade(s) die de huurder lijdt, doordat de gehuurde apparatuur uitvalt, of niet deugdelijk werkt, door welke oorzaak dan ook.
 6. Bij onvolledige en/of te late betaling vervallen alle kortingen en/of credit nota’s en zal de (resterende) betaling per ommegaande worden gevorderd door “MJ-Event” en/of een incassobureau, waarbij de rente en kosten op de opdrachtgever worden verhaald.
 7. Alle prijzen zijn exclusief BTW (prijswijzigingen voorbehouden)
 8. De huurder dient zelf zorg te dragen voor de benodigde gemeentelijke- en/of overige vergunningen. Alle voorzieningen (zoals brandblussers en noodverlichting) welke volgens deze vergunningen op de locatie aanwezig behoren te zijn, dienen door de huurder zelf verzorgd te worden. Indien deze voorzieningen niet in de specificatie zijn opgenomen zal de huurder deze zelf verzorgen.
 9. Bezorging geschiedt alleen op de begane grond en op één locatie, tenzij anders is overeengekomen. Voor alle goederen dient rekening gehouden te worden met de bereikbaarheid van de locatie (bijvoorbeeld: past het door de deur ?). Bezorging geschiedt alleen via verhard terrein, bijvoorbeeld geen grindpaden. Als blijkt dat bij levering de goederen niet op “normale” wijze op de locatie kunnen worden geleverd,

dan worden eventuele handelingskosten (zoals extra transportkosten etc.) berekend. De goederen dienen klaar te staan, daar waar ze ook zijn afgeleverd (ook weer op één locatie) tenzij anders is overeengekomen.

18. Aggregaten, stroom verdeelkasten, verlengsnoeren, kabelhaspels en overige elektra- aansluitingen e.d. worden door de verhuurder geleverd en niet aangesloten, tenzij anders overeengekomen. Aangezien verhuurder geen elektrotechnisch installateur is, dient de huurder, voor een goede en veilige werking, de aansluitingen te laten controleren door een erkende installateur en bij onjuiste aansluiting of werking dit te laten corrigeren. Voor de verlichting en de overige elektrische apparatuur dient bij opbouw door de verhuurder (mits vooraf overeengekomen) voldoende elektra- aansluitingen met voldoende capaciteit bij de locatie beschikbaar te worden gesteld i.v.m. het testen van betreffende apparatuur. Het is niet toegestaan, op de door de verhuurder gebruikte haspels en elektragroepen, andere apparatuur aan te sluiten, om overbelasting van betreffende haspels en groepen te voorkomen. Mits anders overeengekomen.

19. Bij retour van de goederen in ons magazijn, worden de goederen gecontroleerd en (indien mogelijk) in uw aanwezigheid geteld. Deze telling is altijd bindend.

20. Alle schades en vermissingen, door welke oorzaak ook, zijn voor rekening van de huurder. Indien de huurder de gehuurde materialen om welke reden dan ook – niet aan de gebruiker retourneert, is hij verplicht alle hierdoor geleden schade van de gebruiker te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde/ vervangingswaarde van het gehuurde materiaal en de gederfde winst. Bij ernstige vervuiling van materialen worden extra schoonmaak kosten in rekening gebracht, op basis van nacalculatie.

21.

22. Tenzij de gebruiker de huurder anders informeert, valt het gehuurde materiaal niet meer onder een verzekering van de gebruiker vanaf het moment dat het gehuurde materiaal het terrein/de opslagplaats van de gebruiker verlaat. Vanaf dat moment moet de huurder het gehuurde materiaal zelf passend verzekeren voor verlies, diefstal en schade dan wel – indien deze situaties zich voordoen – de hiermee gemoeide kosten zelf dragen.

23.

De huurder is verplicht in geval van diefstal, verduistering, inbeslagname of

vandalisme hiervan terstond aangifte te doen bij de politie, in de plaats waar de diefstal,

verduistering of vandalisme heeft plaatsgevonden. Een kopie van deze aangifte dient u aan

MJ-Event te verstrekken.

Schade aan eigendommen van MJ-Event die is veroorzaakt door derden op het

moment dat deze eigendommen in het bezit zijn van huurder, wordt verhaald op de

huurder (de verantwoordelijke op dat moment), nl. huurder. Wettelijke

aansprakelijkheid is hier van toepassing.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en/of huur en verhuur al dan niet in combinatie met het verrichten van (installatie)werkzaamheden van MJ-Event, gevestigd te Zwanenburg
 2. Op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht dienen de door MJ- Event in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hem kosten zijn verbonden;

Getekend:

Opdrachtgever / Huurder:

MJ-Event

Weerenweg 15A

1161AE Zwanenburg

Website: www.mj-event.nl

Telefoon: 06-14201015

E-mail: info@mj-event.nl

Bank: NL31INGB0006685769

Btw-nummer:

KvK-nummer: 61924865

NL002222023B65